Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Informace pro nové členy

 Vážený příteli,

 

     těší nás, že jste se rozhodl vstoupit do Českého svazu včelařů - Základní organizace Loket, o.s. Tímto informačním buletinem bychom Vás chtěli informovat krátce o naší Základní organizaci (dále jen ZO), o právech a povinnostech člena a předat Vám do začátku další základní informace pro snadnější orientaci především v oblasti organizační. V případě jakéhokoliv dotazu z oblasti včelařství se můžete obracen na předsedu, jednatele nebo samozřejmě i na jakéhokoliv člena ZO, kteří Vám rádi odpoví a pomohou řešit chovatelské či jiné problémy. Kontakt na předsedu a jednatele naleznete v textu buletinu v sekci „údaje o ZO Loket“.

 

                   Přejeme Vám  mnoho úspěchů 

 

 

                                                Za Výbor ZO Loket o.s.

                                           předseda  Bc. Martin Stark

 

 

CÍLE ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

 

    Hlavním cílem Českého svazu včelařů je, při sdružování členů a ve své činnosti, vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů, zejména:

a)  pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti,

b)  zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvářet účinný systém odborné a společenské výchovy svých členů, dalších zájemců a mladé generace pro včelařství,

c)   podporovat zavádění nových a progresivních poznatků a výsledků vědy, techniky, výzkumu a vývoje do včelařství,

d)  spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským zejména při zkvalitňování chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky,

e)   hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství,

f)    zřizovat podle potřeby Českého svazu včelařů a členů účelové fondy ke krytí nebo zmírnění škod a úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy, při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění jednotlivých úseků činnosti,

g)   zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v přímé souvislosti s ním, 

h) vytvářet, vlastnit,  užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod., a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit produkty tuzemského původu.

 

 ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

 

1. Ústředními orgány Českého svazu včelařů jsou:

a)   sjezd,

b)   celosvazová (územní) konference,

     c)   ústřední výbor - je řídicím a výkonným orgánem svazu,

c)   předsednictvo ústředního výboru - je statutárním orgánem svazu a výkonným orgánem ústředního výboru. Je oprávněno jednat ve všech věcech svazu. Jednat jménem svazu a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni předseda, místopředseda a tajemník,

     e)  ústřední kontrolní a revizní komise.

 

2. Okresními (městskými) orgány jsou:

a)     okresní konference,

b)     okresní výbor,

c)      předsednictvo okresního výboru,

d)     okresní kontrolní a revizní komise.

           Územní působnost OV ČSV je v zásadě shodná s územím   

       příslušného okresu.

 

3.   Základní  organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější 

organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu v

 zásadě podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Orgány základní organizace členská schůze (výroční členská schůze), výbor a kontrolní a revizní komise.

 

 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ČSV, o.s.

 

1.  Členství ve svazu je dobrovolné. Nikdo nesmí být ke členství ve   svazu nucen. Ze svazu může každý svobodně vystoupit.

2.    Členové svazu mají tato základní práva:

a) účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace,

b)   volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,

c)   být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů, 

d)  obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům,

e)  využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,

f) odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých ÚV ČSV jiná periodika.

 

3.  Členové jsou povinni:

a)  podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,

b)  včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky,

c)  podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,

d)  plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence,

e)     znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev, spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev, zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň.

jedná se o výtah práv a povinností 

 ÚDAJE O ZO LOKET,  o.s.

 

  Počet členů ZO činí  43.

  Počet včelstev v ZO je 440, což je  úbytek o 17 včelstev oproti

   roku 2006.

  Vyprodukováno medu:  5441 kg, z toho 127 kg  bylo prodáno

 zpracovatelům.  

  Průměr na 1 včelstvo tedy činí 12,51 kg

  Územní obvod ZO  je  tvořen oblastmi kolem obcí Staré Sedlo,  

  Loket , Nové Sedlo, Horní Slavkov, Krásno, Nová Ves, Louka.

  Věkový průměr členů ZO je 59,6 let. Nejmladšímu členu

   je 29 let a nejstaršímu 81 let.

 

    Shora uvedené údaje jsou za rok 2007 s platností ke dni 1.9.2007

 

 Předsedou ZO je Bc. Martin Stark - tel.               732 675 534       ,

 e-mail:                  martin.stark@seznam.cz

 Jednatelem ZO je p. Tomáš Blecha - tel.               607 778 424       ,

 e-mail:                                    crabro@wo.cz

 Pokladníkem ZO je p. Rudolf Šnábl  tel.               602 167 708       ,

  e-mail:                         snabl-ruda@volny.cz

 Nákazový referentem je  p. Hillebrant Vladimír tel.              352 684 960       

 

    Členové ZO v průběhu roku dostávají Zpravodaj ZO Loket s údaji o dění  v Základní organizaci  v  průběhu  mezi  členskými  schůzemi  či  dle potřeby předání důležitých informací.

 

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Léčení včelstev v rámci ZO 

     Léčení včelstev se provádí pouze proti roztoči Varroa Destructor jedná se o tzv. Varroázu včel. Varroáza  je celosvětově nejrozšířenější a nejzávažnější onemocnění včelího plodu a dospělých včel. Léčení se provádí  za pomoci kompresoru a je prováděno  nákazovým  referentem  ZO  vždy  na  podzim   popř. na  jaře, dle výsledku rozboru zimní měli. Ostatní přípravky Formidol (odparné desky s kyselinou mravenčí) a Gabon obdržíte od svého včelařského důvěrníka a aplikuje si ho každý včelař samostatně (Formidol obdržíte pouze v případě, že si jej u nákazového referenta objednáte do března). Tyto léčiva jsou distribuována v měsíci červenec – srpen, u Formidolu dříve. Léčiva  a léčení obecně zajišťuje ZO.  Jiné  léčení včelstev (např. moru včelího plodu, nosemózi atd.) se neprovádí!

       Zdravotnímu stavu včelstev musí být věnována celoroční pozornost a je nezbytné dodržovat příslušná ustanovení veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb., v platném znění) a chovatelské zásady.   

   Pro obsáhlost této problematiky se zde více nerozepisujeme, je potřeba si přečíst odbornou literaturu, sledovat články s touto tematikou ve svazovém časopise „Včelařství“ nebo se obrátit  na zkušeného včelaře či nákazového referenta ZO. 

 

Dotační programy      

    Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., dotace pro zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů v platném znění - pro jeho obsáhlost neuvádíme žádné podrobnosti. Obecně lze získat prostředky na nákup v nařízení uvedených zařízení v minimální ceně 20.000 Kč (např. medometu, konví) až do výše 50 %, dotaci na kočování, rozbory medu apod.  Uvedené nařízení lze vyhledat na portálu veřejné správy www. portal.gov.cz v sekci zákony. V případě pomoci s čerpáním dotace dle tohoto nařízení je možnost se obrátit na předsedu či jednatele ZO.

 

     Dotace Ministerstva zemědělství ČR (dotace 1.D) za opylovací službu planě a kulturně   rostoucích  rostlin. Obdrží   ji  každý  včelař  po  předání  vyplněného tiskopisu Základní organizaci ČSV a to nejpozději do 15.9. daného roku. Další administraci již provádí ČSV. Tiskopis je vždy obsažen v časopise Včelařství č. 7 daného roku. Dotace pro rok 2007 činila 153 Kč/včelstvo.

  

Škodní události a právní pomoc

    Na základě stanov ČSV byl zřízen Svépomocný fond ke krytí nebo zmírnění škod způsobených zejména živelními událostmi a protiprávními činy na včelařském majetku členů ČSV. Pro obsáhlost neuvádíme bližší údaje, podmínky užití lze nalézt na www.vcelarstvi.cz v sekci směrnice svazu.

 

      Dále je na základě stanov členům ČSV poskytována přímá právní pomoc za podmínek uvedených ve směrnici č. 3/2003/S o právní pomoci. Opět pro obsáhlost neuvádíme bližší údaje, podmínky užití lze nalézt na www.vcelarstvi.cz v sekci směrnice svazu.

 

Zajímavé internetové odkazy z oblasti včelařství

Internetové stránky Českého svazu včelařů, o.s. -  www.vcelarstvi.cz

Internetové včelařské noviny - www.vcelarskenoviny.cz

Internetová včelařská konference – www.vcely.or.cz/konference.pl

Internetová stránka včelařů Slovenska - www.vcely.sk

Internetová stránka o včelařské inzerci  - www.vcelin.webz.cz/pages/vcelstr.php

Internetová stránka Výzkumného ústavu včelařského v Dole - www.beedol.cz

 

Nejbližší prodejny včelařských potřeb

Sokolov -Nádražní  ulice (prodejna je umístěna poblíže pojišťovny       Kooperativa, a.s.).

Plzeň -  Gerská 4, (jedná se o přestěhovanou prodejnu z ulice Hluboká  v Plzni). Prodejna je umístěna hned vedle čerpací stanice Esso při výjezdu z Plzně směrem na Karlovy Vary/Sokolov.

    Další prodejce včelařských potřeb v ČR lze najít v internetovém vyhledávači.

 

 Doporučená literatura

       Vladimír Veselý - Včelařství -  kniha  se podrobně zabývá všemi důležitými teoretickými i praktickými otázkami chovu včel. V jednotlivých kapitolách pojednává o anatomii včely, jednotlivých činnostech včelstva, ošetřování včel v průběhu celého roku, popisech zařízení potřebných k chovu včel, opylovacích činnostech včel, nemocech včel a jejich předcházení a získávání včelích produktů – medu, vosku. Cena je cca 300,- Kč.

 

        Výzkumný ústav  včelařský - Celý rok proti varroáze - publikace se podrobně zabývá původcem varroázy (roztoč Varroa destructor), jejím  tlumením  a  léčením. Publikaci je možno objednat přímo u Výzkumného ústavu e-mailem beedol@beedol.cz. Cena je cca 50,-Kč.

 

      Další publikace z oboru včelařství lze vyhledat na internetu nebo je zakoupit ve včelařských obchodech.

 

aktualizace k 01.03.2008

 
vcelari.loket@email.cz