Český svaz včelařů Základní organizace Loket, o.s.

Vítejte na stránkách loketských včelařů

Právní předpisy

                                      Zákony 

č. 40/1964. Sb.

občanský zákoník

č. 326/2004 Sb.

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

č. 110/1997 Sb.

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění

č. 356/2003 Sb.

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění

č. 166/1999 Sb.

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění 

č. 115/2000 Sb.

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění 

č. 154/2000 Sb.

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) v platném znění

č. 242/2000 Sb.

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v platném znění.

                                                        Vyhlášky 

č. 76/2003 Sb.

kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony v platném znění.

č. 289/2007 Sb.

o veterinárních a hygienických požadavcích na na živočišné produkty, které nejsou přímo upraveny použitelnými předpisy ES 

č. 448/2006 Sb.

o provedení některých ustanovení plemenářského zákona v platném znění.

č. 38/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění.

č. 16/2006 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství v platném znění.

č. 136/2004 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem v platném znění.

č. 327/2004 Sb.

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin v platném znění.

č. 329/2004 Sb.

o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin v platném znění

č. 299/2003 Sb.

o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka v platném znění.

                                                    Nařízení vlády

č. 197/2005 Sb.

o  stanovení  podmínek  poskytnutí  dotace  na  provádění  opatření ke zlepšení  obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh 

       Všechny zákony a vyhlášky lze vyhledat v úplném a platném znění na portálu veřejné správy České republiky na www.portal.gov.cz  

 

aktualizace k 27.02.2008

 
vcelari.loket@email.cz